Cyklistický chodník v obci Stožok

DSC05321
StavebníkObec Stožok, Stožok 47, 962 12 Detva
Lokalita:Stožok
Zákazka sa realizovala v období november 2018 - marec 2019

Opis zákazky

Vybudovanie cyklochodníka pri vstupe do obci Stožok o šírke 2,5 m a dĺžke 282,97 m s 0,5 m prídlažbou, doplnením uličných vpustov so zaústením do novovybudovanej vetvy kanalizácie DN 400 so šachtami

Časť kanalizácia:

 • Realizácia výkopových prác pre dažďovú kanalizáciu a pre odvodnenie vozovky a zrážkovej vody,
 • Zásypy a hutnenie podložia výkopovej ryhy,
 • Osádzanie betónových šácht a uličných vpustí do betónových lôžok,
 • Osadenie kanalizačných rúr DN 400, napojenie na pôvodnú kanalizáciu a ich obsyp,
 • Napojenie kanalizačných vpustov DN 160 do DN 400,
 • Vykonanie skúšky tesnosti DN 400,
 • Spätný zásyp potrubia a zhutnenie,

Časť cyklochodník:

 • Rezanie asfaltu pôvodnej komunikácie,
 • Násyp štrkov a ich hutnenie do požadovanej miery ,
 • Osadenie cestných a parkových obrubníkov do betónového lôžka,
 • Osadenie prídlažby do betónového lôžka,
 • Pokládka zámkovej dlažby,
 • Osadenie dopravného značenia cyklochodníka,
 • Nástrek čiar, smerových šípok a piktogramov,
 • Penetrovanie a asfaltovanie vozovky ,
 • Terénne úpravy,

Hodnota zákazky:

 • 131 034,41 € s DPH
Priložené fotografie