Predstavenie spoločnosti

alt
alt

Politika

Spoločnosti
& Veróny OaS

Veróny

Realizujeme činnosti od rozpočtovania projektu, komplexného inžinierskeho návrhu, cez dozorovanie stavieb až po ich konečnú realizáciu.

Našou politikou je

„Spokojnosť všetkých zúčastnených strán“

01 Politiku napĺňame prostredníctvom týchto priorít a záväzkov:

  • Spokojnosti, odbornosti a motivácie zamestnancov,
  • Dosahovania spokojnosti zákazníkov,
  • Budovania korektných vzťahov s dodávateľmi,
  • Trvalého zlepšovania manažérskeho systému,
  • Minimalizovania dopadov našich činností na životné prostredie, jeho ochrany a prevencie znečisťovania ,
  • Zlepšovania výkonnosti BOZP vrátane prevencie úrazov a poškodenia zdravia zamestnancov,
  • Spĺňania aplikovateľných právnych a iných požiadaviek,
  • Zlepšenia postavenia a vnímania spoločnosti v regióne.

02 Pracujeme poctivo a odborne

03 Organizačná štruktúra spoločnosti