Jastrabá - Tržnica

DSC06275
StavebníkObec Jastrabá
Lokalita:Jastrabá
Zákazka sa realizovala v období 04 - 06 2019

Opis zákazky

Predmetom riešenia projektovej dokumentácie bola výstavba obecnej tržnice v obci Jastrabá. Navrhovaný objekt nie je pevne spojený so zemou, objekt je celodrevený, prízemný, prekrytý sedlovou strechou s krytinou z betónovej škridle.

Stavba bude využívaná na príležitostný predaj produktov z pestovateľskej činnosti, výrobkov, na predajné, vianočné trhy, jarmoky, ukážku ľudových remesiel. Architektonické riešenie navrhnutého objektu vychádzalo z regionálneho tvaroslovia s použitím niektorých miestnych prvkov ľudovej architektúry.

Vystávba tržnice v Jastrabej

Založenie stavby:

 • Výkopové práce,
 • Betonáže vyrovnávacieho železobetónového pásu,
 • Montáž šalovacích dielcov,
 • Betonáže monolitického železobetónového vyrovnávacieho pásu,
 • Osádzanie kotiev zo závitových tyčí,
 • Úprava povrchu náterovou hydroizoláciou,
 • Natavenie povrchu modifikovaným asfaltovým pásom.

Vystávba tržnice v Jastrabej

Drevostavba a drevený krov, krytina, výplne otvorov, vybavenie tržnice, klampiarske výrobky, bleskozvod:

 • Osadenie prahového dreveného prvku vrchnej stavby,
 • Kotvenie prahového dreveného prvku,
 • Hobľovanie povrchov dreva,
 • Napustenie drevenej konštrukcie bezfarebným prostriedkom na ochranu dreva proti plesni, hubám a drevokaznému hmyzu,
 • Montáž a nátery drevenej konštrukcie,
 • Montáž dreveného sedlového krovu s podlomenicami v štítoch,
 • Montáž tmavohnedej betónovej škridle,
 • Výroba a montáž drevených zasklených výklopných a sklopných okeníc,
 • Výroba a montáž okien a drevených dvojkrídlových dverí,
 • Výroba a montáž vnútorných lavíc, predajných políc a pultov, prenosných pultov, vonkajších drevených stolov a lavíc,
 • Montáž žľabov, zvodov, oplechovania z poplastovaného plechu,
 • Montáž bleskozvodu.

Vystávba tržnice v Jastrabej

Spevnené plochy a sadové úpravy:

 • Realizácia vonkajších úprav okolia,
 • Betonáž obrubníkov,
 • Vytvorenie navrhnutých záhonov z obrubníkov,
 • Pokládka zámkovej dlažby (farba šedá, červená) v okolí tržnicev,
 • Pokládka podlahy tržnice zo zámkovej dlažby,
 • Hutnenie, špárovanie spevnených plôch,
 • Rekultivácia trávnatej plochy (dovoz zeminy, založenie trávnika).
 • Vysadenie okrasných kríkov,
 • Obsyp záhonov mulčovacou kôrou.

Vystávba tržnice v Jastrabej

Hodnota zákazky:

 • 129 917,14 € s DPH

Vystávba tržnice v Jastrabej

Finálny stav: