Rekonštrukcia priestorov ZŠ na priestory dvoch tried materskej školy

DSC02188
StavebníkMesto Hlohovec, Mestský úrad, M.R.Štefánika 222/1 Hlohovec
Lokalita:Hlohovec
Zákazka sa realizovala v období 10/2018 -04/2019

Stavba:

Materská škôlka

Opis zákazky

Rekonštrukcia /adaptácia si vyžiadala búracie práce, spočívajúce v odstránení časti deliacich priečok, pôvodného vybavenia a búracie práce súvisiace so zmenou polohy kanalizácie a ostatných vedení. Pre dopojenie zvislej časti kanalizácie boli nutné zásahy do podhľadu, obkladov a rozvodov v existujúcej prevádzke MŠ v úrovni 1.np a napojenie do existujúcich rozvodov. S adaptáciou bolo nutné zriadiť aj vonkajšie detské ihrisko, ktoré sa umiestnilo do átria v juhovýchodnej časti objektu. Z chodby sú sprístupnené obe triedy MŠ, ktoré budú charakteru herne so spálňou ako jeden ucelený priestor.


V rámci každej triedy sa nachádza hygiena detí. Zamestnanci majú samostatné WC a šatňu. Miestnosť upratovačky bola zrekonštruovaná. Dispozícia využíva priestor vstupu v úrovni 1.np, zároveň však bolo nutné z hľadiska PO doplniť ďalší únikový priestor -vonkajšie oceľové schodisko. Rekonštrukcia nemala vplyv na zmenu priestorových a objemových ukazovateľov jestvujúceho objektu. Rekonštrukcia rozdelila objekt do dvoch prevádzok školského a predškolského zariadenia.

Búracie práce:

 • Búracie práce potrebné k zisteniu skutkového stavu vnútorných rozvodov

Zvislé konštrukcie:

 • Vymurovanie priečok zo stavebného systému YTONG 125 mm,
 • Montáž predsadených stien zo SDK,
 • Montáž vonkajšieho oceľového protipožiarneho schodiska s prestrešením.

Vodorovné konštrukcie:

 • Montáž SDK podhľadov,
 • Výspravky pôvodného stropu,
 • Likvidácia pôvodných PVC podláh,
 • Vyrovnanie pôvodných podláh samonivelačnou hmotou,
 • Položenie novo navrhnutej PVC podlahy a kobercov,
 • Osadenie nových zárubní, dvier a PVC svetlíkov.

Výplne otvorov:

 • Montáž novo navrhnutých protipožiarnych PVC zostáv na chodbách,
 • Vyvedenie vetracích potrubí cez jestvujúce PVC okná,

Podlahy:

 • Položenie PVC podlahy a kobercov v suchých prevádzkach,
 • Položenie GRES dlažieb a keramických obkladov v mokrých prevádzkach.

Vnútorné povrchové úpravy:

 • Nanesenie minerálnych omietok vnútorných povrchov,
 • Maľby vnútorných povrchov priečok a stropov.

Napojenie na inžinierske siete, vykurovanie:

 • Vybudovanie nových elektrických rozvodov z miesta pôvodnej rozvodnej skrine,
 • Vybudovanie nových rozvodov pitnej vody,
 • Vybudovanie a prepojenie novej kanalizácie,
 • Vybudovanie ústredného vykurovania a osadenie nových radiátorov z jestvujúceho zdroja vykurovania.

Stavba:

Detské ihrisko a oplotenie

Opis zákazky

Vybudovanie oploteného detského ihriska so súborom typových zariadení pre zábavu a pohyb detí (pieskovisko, prevažovacie hojdačky s pozinkovaným kotvením, detské ihrisko, pružinové hojdačky, hojdačka s pozinkovaným kotvením, lavičky, odpadkový kôš), v častiach s umelou trávou s podkladnými vrstvami a zeleným trávnatým povrchom v átriu v juhovýchodnej časti objektu s novovybudovaným vstupom z betónovej zámkovej dlažby.

Zemné práce a prípravy podkladov:

 • Demontáž pôvodných prvkov detského ihriska,
 • Sťahovanie ornice a vyrovnávanie podkladu,
 • Podsyp štrku a hutnenie pod umelý trávnik v miestach ihriska a v miestach spevnených plôch,
 • Úprava povrchu v okolí ihriska.

Oplotenie:

 • Montáž oceľových poplastovaných stĺpikov kotvených do betónových pätiek,
 • Montáž podhrabových dosiek,
 • Montáž poplastovanej systémovej zvarovanej siete.

Vonkajšie povrchy:

 • Položenie umelého trávnika,
 • Založenie zeleného trávnika,
 • Položenie betónových obrubníkov oddeľujúcich umelý a zelený trávnik v miestach ihriska,
 • Položenie vstupnej spevnenej plochy chodníka zámkovou betónovou dlažbou.

Hodnota zákazky:

 • 162 593, 92 € s DPH


Priestory škôlky a ihrisko