Rekonštrukcia statických porúch Nového domu smútku v Krupine

DSC04536
StavebníkMesto Krupina
Lokalita:Krupina
Zákazka sa realizovala v období máj - jún 2019

Opis zákazky

Statické poruchy Nového domu smútku si vyžadovali statické a stavebné úpravy ako najmä podchytenie muriva podchytením existujúceho základu pribetónovaním nového železobetónového základu s kotvením do existujúceho betónového pásu pomocou oceľových kotiev. Vplyvom spodnej vody a podmývaním obvodového muriva vznikli na fasáde zvislé a horizontálne praskliny, ktoré bolo potrebné odstrániť. Vybudoval sa odvodňovací rigol s drenážou. Po dôkladnejšej obhliadke objektu sa pristúpilo aj k výmene atiky. Demontovala sa pôvodná dlažba, spádovo sa upravil podklad a zhotovili sa nové spevnené plochy zo zámkovej dlažby. Vybudoval sa odvodňovací žľab, nové napojenie kanalizácie dažďovej vody a okapový chodník. V interiéroch bolo nutné otĺcť pôvodnú omietku, vykonať asanáciu a naniesť novú omietku. Na časť interiéru Domu smútku a celého exteriéru sa aplikoval paropriepustný maliarsky náter.

Objekt dom smútku:

Objekt domu smútku je jednopodlažný, nepodpivničený, s plochou strechou. Nosné steny sú zhotovené z tehlového muriva hrúbky 450 mm. Stropné konštrukcie sú zhotovené z prefabrikovaných stropných panelov. Priečky sú tehlové hrúbky 120 mm.

Stavebné práce exteriér:

 • výspravky prasklín na fasáde,
 • výkopové práce,
 • demontáž pôvodnej dlažby,
 • úpravy podkladov a pokládka novej dlažby,
 • realizácia nového sokla,
 • podchytávanie základov budovy,
 • búracie práce atík,
 • vymurovanie nových atík,
 • betonáže vencov,
 • maľba fasády,
 • osadenie soklového rigola drenážnou trubkou,
 • montáž a napájanie novej kanalizácie,
 • montáž odvodňovacieho žľabu,
 • vybudovanie okapového chodníka,
 • asfaltovanie,

Stavebné práce interiér:

 • otlčenie omietok,
 • sanácia muriva,
 • výspravky muriva,
 • omietky,
 • maľby,

Hodnota zákazky:

 • 50 894,68 € s DPH

Fotografie z realizácie